Regulamin

Freelancerzy

Regulamin serwisu Mojezlecenie.pl

 

Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa Tomson Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń oraz zatrudniania za pomocą Serwisu Mojezlecenie.pl.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka Tomson Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (os. Armii Krajowej 147, 61-381 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@mojezlecenie.pl;

Serwis Mojezlecenie.pl albo Serwis – internetowy portal pod nazwą Mojezlecenie.pl, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń oraz umożliwiającej kontakt na linii Pracodawca-Freelancer

Ogłoszenie — sporządzony przez Użytkownika, zgodny ze stanem faktycznym, opis usługi wraz z ceną, zamieszczany w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Usługa — czynność, będąca przedmiotem Ogłoszenia, wykonana na rzecz i zlecenie Pracodawcy;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która w imieniu Firmy jest upoważniona do dokonywania określonych działań za pomocą konta założonego w Serwisie zgodnie z Regulaminem,

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu

Rejestracja – wypełnienie formularza z danymi osobowymi w celu założenia Konta

Pracodawca, Zleceniodawca – osoba, która poprzez Serwis Mojezlecenie.pl zgłasza chęć nabycia danego towaru lub usługi i po dokonaniu płatności nabywa prawa do jej posiadania

Freelancer – osoba, która poprzez Serwis Mojezlecenie.pl deklaruje chęć wykonania towaru lub usługi na rzecz Pracodawcy, Zleceniodawcy

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Mojezlecenie.pl

 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Warunki uczestnictwa

  1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza przygotowanego przez Serwis Mojezlecenie.pl. Dane osobowe muszą być pełne i prawdziwe. Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco aktualizować swoje dane. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta.
  2. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, ale nie może on się nimi posługiwać w sposób wpływający na wynik Transakcji
  3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych, hasła do Konta osobom trzecim.
  4. Serwis Mojezlecenie.pl zastrzega sobie prawo do wglądu w korespondencję między Użytkownikami celem weryfikacji czy nie dochodzi do dokonywania transakcji poza Serwisem
  5. Od momentu pojawienia się Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownikowi nie wolno dokonywać zmiany w treści Ogłoszenia
  6. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą, czyli z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę, najlepsze warunki realizacji zamówienia bądź też jako pierwszy wśród Użytkowników z taką samą propozycją cenową, złożył swoją ofertę
  7. Treść Ogłoszenia ustala Użytkownik. Musi być ona zgodna ze stanem faktycznym i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
  8. Zabronione jest przekazywanie informacji poza Serwisem jak również zabronione jest podawanie w treści ogłoszenia numerów telefonów, adresów mailowych czy jakichkolwiek namiarów umożliwiających dokonanie transakcji poza Serwisem.
  9. W przypadku dokonywania aukcji poza Serwisem, Serwis ma prawo zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika
  10. Użytkownik jest odpowiedzialny i gwarantuje że zamieszczane teksty oraz zdjęcia oraz ich publikacja nie narusza praw autorskich, praw osób trzecich.
  11. Pracodawca ma prawo, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 25.12.2014 w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru do jego zwrotu bez podania przyczyny
  12. Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Administratora za umówioną usługę bądź towar w ciągu 3 dni od momentu zaakceptowania warunków umowy przez Freelancera
  13. Administrator zabezpiecza kwotę podaną w Ogłoszeniu na czas wykonania zlecenia oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu, czyli po oddaniu projektu lub towaru na rzecz Pracodawcy, przekazuje na konto Freelancera zabezpieczoną wcześniej kwotę
  14. Freelancer zobowiązany jest do wysłania wylicytowanego Towaru na wskazany przez Użytkownika adres niezwłocznie po zakończeniu czasu trwania Projektu
  15. Freelancer zobowiązany jest do uiszczania podatku VAT od otrzymanej kwoty
  16. Freelancer i Pracodawca mają prawo do wycofania się w dowolnym momencie z podejmowanego działania na rzecz drugiej strony, jeśli odkryją, że druga strona nie działa w dobrej wierze
  17. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu zlecenia, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.
  18. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń, chyba, że Limit przekroczony został tylko o jedno Ogłoszenie, w takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 1.
  19. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności wykupu Pakietu Ogłoszeń.

 

 

Inne postanowienia

  1. Serwis Mojezlecenie.pl nie ponosi odpowiedzialności za opis towaru bądź usługi i jej wykonanie, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym, za bezpieczeństwo i legalność Towarów, prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników
  2. Zabronione jest wystawianie w ogłoszeniach towarów, które naruszają dobro osób trzecich oraz takich, które są chronione przez prawa autorskie
  3. Serwis Mojezlecenie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości naruszających prawa i dobre obyczaje, usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli wystawiony towar lub usługa jest niezgodna z prawem,
  4. Właściciel Serwisu jest zobowiązany, zgodnie z polityką prywatności, do ochrony danych osobowych
  5. Użytkownik, który pobrał aplikację mobilną lub korzysta z powiązanymi z nimi narzędziami, potwierdza zapoznanie się z zasadami polityki prywatności ochrony danych osobowych oraz zgadza się z postanowieniami Regulaminu
  6. Serwis Mojezlecenie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te będą obowiązywać po 7 dniach od momentu ich publikacji
  7. Użytkownicy mają obowiązek do śledzenia przebiegu licytacji i mają obowiązek odpowiadania na zadawane przez Kupującego pytania
  8. Kupujący po dokonaniu transakcji jest proszony o dokonanie oceny licytacji, przedstawionej oferty jak również rzetelności Sprzedającego
  9. Konto Użytkownika ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w przypadku, kiedy nie odbywa się w nim aktualnie Licytacja
  10. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i pytania oraz reklamacje, Użytkownik proszony jest o wysyłanie na adres mailowy kontakt@mojezlecenie.pl
  11. Serwis ma prawo w terminie 14 dni odpowiedzieć na treść korespondencji
  12. Wszelkie spory związane z usługami świadczącymi przez Serwis Mojezlecenie.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne